Com és l’etiqueta exterior dels equipaments reaprofitables de l’àmbit educatiu?

Els equipaments en servei de l’àmbit educatiu s’etiquetaran com es mostra a continuació:Aquesta etiqueta s’ubicarà de forma visible:

  • Portàtils: a la tapa exterior a la part dreta o esquerra.
  • Sobretaules: a la dreta o esquerra del sobretaula.
  • Aules digitals: a un lloc visible del projector o la PDI.
  • Servidor de centre: a la dreta o esquerra del servidor.

Aquesta etiqueta (SACE) serveix per:

  • Inventariar cada equipament en servei que estarà registrat a Remedy.
  • Informar de cap incidència i/o petició sobre l’equipament en servei específic.
  • En el moment de contactar amb el SAU, heu de facilitar el SACE, que és una numeració unívoca per a cada equipament en servei d’aquest àmbit.