Com iniciar sessió, blocar/desblocar, tancar sessió o l'ordinador (W 10)

[+] Com iniciar sessió?

[+] Com blocar l'ordinador?

[+] Com desblocar l'ordinador?

[+] Com tancar la sessió?

[+] Com apagar l'ordinador?