Com iniciar sessió, blocar/desblocar, tancar sessió o l'ordinador (W8.1)

[+] L'escriptori

[+] Menús de la pantalla Inicia

[+] La pantalla Aplicacions