Com iniciar sessió, blocar/desblocar, tancar sessió o l'ordinador (W8.1)

[+] Com iniciar sessió

[+] Com blocar l'ordinador

[+] Com desblocar l'ordinador

[+] Com tancar la sessió

[+] Com apagar l'ordinador